Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   นโยบายการบริหารงาน
   ที่ทำการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
แผนงาน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผล
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   รายงาน
   ข้อมูลถนนในหมู่บ้าน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานกิจการสภา
   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การบริหารเงินงบประมาณ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Anmual Report)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
นายฮูเซ็น กอตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ อบต.ธารโต เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 5)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 10)
ประมวลภาพกิจกรรม
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ธารโต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านศรีท่าน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านจาเราะแป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านบันนังกระแจะ ม..5 ต.ธารโต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ
(การฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากไหมพรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ "ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ณ สำนักงาน อบต.ธารโต
และบริเวณพื้นที่ภายในตำบลธารโต ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.ธารโต คัพ ครั้งที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานวันกตัญญู ประจำปี 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกธารโต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
  หนังสือสั่งการ กรมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือสั่งการ จังหวัดยะลา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs