Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างองค์กร
   การเมืองการบริหาร
   ที่ทำการ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ITA
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   ผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 20) 9 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 64) 19 พ.ค. 2563
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 360) 17 ก.พ. 2563
ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 82) 4 ก.พ. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 45) 7 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 57) 29 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 102) 25 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) (ดู : 38) 15 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 104) 11 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 37) 3 ก.ค. 2562
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตลาด (ดู : 40) 10 มิ.ย. 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 60) 23 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 61) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (2) (ดู : 58) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (ดู : 45) 14 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 37) 23 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 38) 18 เม.ย. 2562
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร (ดู : 58) 5 เม.ย. 2562
ขอคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 43) 24 ม.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 38) 18 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 42) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 191) 27 ธ.ค. 2561
การประเมินตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 46) 20 พ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 44) 30 ต.ค. 2561
ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในตำบลธารโต ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 48) 21 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 48) 21 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 48) 14 ส.ค. 2561
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 50) 20 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 47) 30 เม.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 46) 23 มี.ค. 2561
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 47) 8 มี.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 48) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ดู : 57) 18 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 46) 7 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 47) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 46) 15 พ.ย. 2560
แผนการท่องเที่ยว อบต.ธารโต (ดู : 58) 30 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 44) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 45) 12 ต.ค. 2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 (ดู : 45) 10 ต.ค. 2560
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 44) 10 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 (ดู : 46) 13 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 42) 15 ส.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 42) 7 ส.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 46) 27 ก.ค. 2560
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 50) 18 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15) (ดู : 45) 15 มิ.ย. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 48) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 14) (ดู : 44) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 13) (ดู : 46) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 12) (ดู : 47) 19 เม.ย. 2560
รณรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 49) 5 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 11) (ดู : 45) 31 มี.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 44) 29 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 10) (ดู : 46) 17 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 9) (ดู : 46) 10 มี.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 46) 17 ก.พ. 2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 46) 14 ก.พ. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 46) 27 ม.ค. 2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 42) 30 ต.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs