Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A
   Social Network
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   บริการอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Service )
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริต เรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ การจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดยะลา (ดู : 214) 17 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) (ดู : 37) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (ดู : 88) 1 มี.ค. 2564
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 127) 25 ก.พ. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 84) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 140) 5 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 83) 31 ธ.ค. 2563
ประกาศ อบต.ธารโต เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 137) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 132) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 126) 30 พ.ย. 2563
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 60) 26 พ.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 164) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (ดู : 38) 19 ต.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 98) 26 ส.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 77) 14 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ อบต.ธารโต (ดู : 25) 10 ส.ค. 2563
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 223) 9 ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่2ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 216) 15 มิ.ย. 2563
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตลาด (ดู : 256) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 168) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 152) 29 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 203) 19 พ.ค. 2563
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร (ดู : 195) 5 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 121) 18 มี.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 147) 25 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 104) 20 ก.พ. 2563
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 556) 17 ก.พ. 2563
ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 231) 4 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 140) 23 ม.ค. 2563
รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ดู : 62) 13 ม.ค. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 208) 7 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 147) 3 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 167) 29 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 223) 25 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) (ดู : 157) 15 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 242) 11 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 160) 3 ก.ค. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 112) 10 มิ.ย. 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 122) 10 มิ.ย. 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 195) 23 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 179) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (2) (ดู : 181) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (ดู : 140) 14 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 172) 23 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 167) 18 เม.ย. 2562
ขอคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 169) 24 ม.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 160) 18 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 158) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 365) 27 ธ.ค. 2561
การประเมินตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 162) 20 พ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 144) 30 ต.ค. 2561
ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในตำบลธารโต ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 161) 21 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 159) 21 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 186) 14 ส.ค. 2561
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 205) 20 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 162) 30 เม.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 169) 23 มี.ค. 2561
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 170) 8 มี.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 159) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ดู : 172) 18 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs