Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A
   Social Network
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   บริการอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Service )
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริต เรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
   เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนในตำบล ประจำปี 2565 (ดู : 8) 28 มิ.ย. 2565
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 13) 31 พ.ค. 2565
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 11) 31 พ.ค. 2565
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 8) 31 พ.ค. 2565
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนรองนายก (ดู : 5) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 6) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 6) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 5) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ดู : 6) 31 พ.ค. 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ดู : 39) 11 เม.ย. 2565
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่๖ (ดู : 38) 25 มี.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค?การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 101) 10 มี.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (ดู : 61) 24 ก.พ. 2565
ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท (ดู : 94) 14 ก.พ. 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ดู : 27) 25 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลผู้พิการ (ดู : 8) 6 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ดู : 7) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 176) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 151) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ ๔ (ดู : 108) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายปูยุด-เปาะนิ หมู่ที่ ๑ (ดู : 93) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1/2565 (ดู : 39) 30 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะสูแอ ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 (ดู : 71) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบแม หมู่ที่ 4 (ดู : 69) 23 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดยะลา (ดู : 581) 17 พ.ค. 2564
เรื่องน่ารู้รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ (ดู : 21) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) (ดู : 164) 21 เม.ย. 2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 8) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (ดู : 198) 1 มี.ค. 2564
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 225) 25 ก.พ. 2564
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ (ดู : 19) 11 ม.ค. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 183) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 276) 5 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 181) 31 ธ.ค. 2563
ประกาศ อบต.ธารโต เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 246) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 249) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 218) 30 พ.ย. 2563
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 160) 26 พ.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 260) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (ดู : 147) 19 ต.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 205) 26 ส.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 176) 14 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ อบต.ธารโต (ดู : 124) 10 ส.ค. 2563
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 334) 9 ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่2ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 311) 15 มิ.ย. 2563
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตลาด (ดู : 400) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 265) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 261) 29 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 302) 19 พ.ค. 2563
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร (ดู : 294) 5 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 216) 18 มี.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 242) 25 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 195) 20 ก.พ. 2563
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 668) 17 ก.พ. 2563
ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 328) 4 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 249) 23 ม.ค. 2563
รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ดู : 157) 13 ม.ค. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 314) 7 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 262) 3 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 270) 29 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs