Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   นโยบายการบริหารงาน
   ที่ทำการ
แผนงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Anmual Report)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
รายงาน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผล
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   รายงาน
   ข้อมูลถนนในหมู่บ้าน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานกิจการสภา
   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การบริหารเงินงบประมาณ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 86) 9 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 114) 19 พ.ค. 2563
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 411) 17 ก.พ. 2563
ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 118) 4 ก.พ. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 68) 7 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 79) 29 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 129) 25 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) (ดู : 59) 15 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 143) 11 ต.ค. 2562
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ประจำประจำปี 2562 (ดู : 19) 30 ก.ย. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 61) 3 ก.ค. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 33) 10 มิ.ย. 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 47) 10 มิ.ย. 2562
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตลาด (ดู : 95) 10 มิ.ย. 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 92) 23 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 85) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (2) (ดู : 88) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (ดู : 69) 14 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 59) 23 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 62) 18 เม.ย. 2562
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร (ดู : 83) 5 เม.ย. 2562
ขอคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 67) 24 ม.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 64) 18 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 68) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 240) 27 ธ.ค. 2561
การประเมินตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 69) 20 พ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 66) 30 ต.ค. 2561
ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในตำบลธารโต ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 70) 21 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 73) 21 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 71) 14 ส.ค. 2561
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 87) 20 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 74) 30 เม.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 83) 23 มี.ค. 2561
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 75) 8 มี.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 73) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ดู : 82) 18 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 71) 7 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 70) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 69) 15 พ.ย. 2560
แผนการท่องเที่ยว อบต.ธารโต (ดู : 90) 30 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 69) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 69) 12 ต.ค. 2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 (ดู : 68) 10 ต.ค. 2560
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 67) 10 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 (ดู : 69) 13 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 68) 15 ส.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 66) 7 ส.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 70) 27 ก.ค. 2560
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 81) 18 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15) (ดู : 71) 15 มิ.ย. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 81) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 14) (ดู : 65) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 13) (ดู : 67) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 12) (ดู : 81) 19 เม.ย. 2560
รณรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 81) 5 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 11) (ดู : 76) 31 มี.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 69) 29 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 10) (ดู : 71) 17 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 9) (ดู : 73) 10 มี.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 70) 17 ก.พ. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs