Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A
   Social Network
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   บริการอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Service )
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริต เรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
   เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การขึ้นบํญชีผูผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 48) 26 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 50) 23 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปี 2565 (ดู : 39) 17 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาบุคคลเข้าบนนจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 133) 5 ก.ค. 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนในตำบล ประจำปี 2565 (ดู : 42) 28 มิ.ย. 2565
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 51) 31 พ.ค. 2565
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 44) 31 พ.ค. 2565
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 42) 31 พ.ค. 2565
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนรองนายก (ดู : 37) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 41) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 40) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 41) 31 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ดู : 40) 31 พ.ค. 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ดู : 84) 11 เม.ย. 2565
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่๖ (ดู : 80) 25 มี.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค?การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 152) 10 มี.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (ดู : 106) 24 ก.พ. 2565
ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท (ดู : 148) 14 ก.พ. 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ดู : 68) 25 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลผู้พิการ (ดู : 40) 6 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ดู : 39) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 223) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 196) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ ๔ (ดู : 154) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายปูยุด-เปาะนิ หมู่ที่ ๑ (ดู : 138) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1/2565 (ดู : 71) 30 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะสูแอ ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 (ดู : 121) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบแม หมู่ที่ 4 (ดู : 114) 23 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดยะลา (ดู : 648) 17 พ.ค. 2564
เรื่องน่ารู้รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ (ดู : 62) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) (ดู : 211) 21 เม.ย. 2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 44) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (ดู : 250) 1 มี.ค. 2564
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 279) 25 ก.พ. 2564
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ (ดู : 58) 11 ม.ค. 2564
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 229) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 328) 5 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 232) 31 ธ.ค. 2563
ประกาศ อบต.ธารโต เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 304) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 308) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 271) 30 พ.ย. 2563
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 214) 26 พ.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 308) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (ดู : 200) 19 ต.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 254) 26 ส.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 228) 14 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ อบต.ธารโต (ดู : 178) 10 ส.ค. 2563
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 388) 9 ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่2ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 362) 15 มิ.ย. 2563
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตลาด (ดู : 458) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 315) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 308) 29 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 351) 19 พ.ค. 2563
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร (ดู : 349) 5 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 269) 18 มี.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 295) 25 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 250) 20 ก.พ. 2563
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 722) 17 ก.พ. 2563
ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 395) 4 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 303) 23 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs