Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A
   Social Network
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   บริการอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Service )
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริต เรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (ดู : 26) 1 มี.ค. 2564
ประกาศ อบต.ธารโต เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 58) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 60) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 85) 21 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 47) 21 ธ.ค. 2563
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน (ดู : 175) 9 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอความช่วยเหลือ กรณีรับถุงยังงชีพ COVID-19 (ดู : 168) 19 พ.ค. 2563
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 485) 17 ก.พ. 2563
ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 185) 4 ก.พ. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 165) 7 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 130) 29 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 180) 25 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) (ดู : 119) 15 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 194) 11 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 112) 3 ก.ค. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 82) 10 มิ.ย. 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 91) 10 มิ.ย. 2562
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตลาด (ดู : 183) 10 มิ.ย. 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 160) 23 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 136) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (2) (ดู : 142) 14 พ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.ธารโต ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (ดู : 110) 14 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 127) 23 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 135) 18 เม.ย. 2562
รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร (ดู : 155) 5 เม.ย. 2562
ขอคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 129) 24 ม.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 111) 18 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 123) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 321) 27 ธ.ค. 2561
การประเมินตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 128) 20 พ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 110) 30 ต.ค. 2561
ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในตำบลธารโต ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 123) 21 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 127) 21 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 149) 14 ส.ค. 2561
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 164) 20 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 130) 30 เม.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 127) 23 มี.ค. 2561
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 128) 8 มี.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 127) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ดู : 134) 18 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 109) 7 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 132) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 114) 15 พ.ย. 2560
แผนการท่องเที่ยว อบต.ธารโต (ดู : 265) 30 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 122) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 145) 12 ต.ค. 2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 (ดู : 112) 10 ต.ค. 2560
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 132) 10 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 (ดู : 115) 13 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 122) 15 ส.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (ดู : 130) 7 ส.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ธารโต สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 125) 27 ก.ค. 2560
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 159) 18 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15) (ดู : 112) 15 มิ.ย. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 128) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 14) (ดู : 116) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 13) (ดู : 120) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 12) (ดู : 165) 19 เม.ย. 2560
รณรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 143) 5 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 11) (ดู : 131) 31 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs