Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างองค์กร
   การเมืองการบริหาร
   ที่ทำการ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ITA
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   ผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 5) 13 ก.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 5) 8 ก.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 15) 9 มิ.ย. 2563
ราคากลางอาหารเสริม (นม) (ดู : 26) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 25) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) (ดู : 30) 16 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 26) 9 เม.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 24) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25) 6 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 24) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 26) 18 มี.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 30) 11 มี.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 78) 6 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) (ดู : 36) 21 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 35) 6 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 9) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 39) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 39) 11 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 44) 30 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 48) 11 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 48) 10 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 46) 23 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 50) 11 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 8) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 47) 28 ก.พ. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 9) 3 ม.ค. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 9) 2 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางAsphaltic Concrete สายบ้านจาเราะแป (ดู : 47) 12 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ดู : 102) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ (ดู : 47) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ดู : 49) 9 ม.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 50) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 48) 20 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโพเดียมไม้ ขนาด 80 x 55 x 115 จำนวน 1 ตัว (ดู : 47) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่บรรทุกน้ำ บ - 1639 (ดู : 47) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถขยะเล็ก 80-4866 (ดู : 47) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด (ดู : 48) 13 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมงกุฎและสายสะพาย (ดู : 43) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสำหรับพิธีเปิด และของรางวัลสำหรับการแสดงและกรรมการ (ดู : 49) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดส้วมตลาดธารโต (ดู : 46) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลร่วมสืบสาบประเพณีลอยกระทง (ดู : 48) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโป๊ะ , จัดสถานที่ลอยกระทง , เช่าเต็นท์และตกแต่งเวที (ดู : 46) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าเอ้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว (ดู : 43) 25 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจีบระบายสีขาวและสีดำ (ดู : 48) 25 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ดู : 46) 17 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (ดู : 48) 13 ต.ค. 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 46) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 46) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 48) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเรือพระ (ดู : 45) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำและออกแบบเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช้าพื้นที่เว็บไซต์ (ดู : 49) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 47) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง (ดู : 47) 2 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ประจำปี 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเป๊าะนิ หมู่ที่ 1 (ดู : 49) 27 มี.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ประจำปี 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย TOT หมู่ที่ 1 (ดู : 45) 27 มี.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ประจำปี 2560 โครงการถนน คสล. สายหลังเกษตร หมู่ที่ 7 (ดู : 45) 24 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการบำรุงตามกำหนดเวลา ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3 (ดู : 49) 21 ธ.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 44) 27 ต.ค. 2559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ม.5 (ดู : 48) 26 ก.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs