Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   นโยบายการบริหารงาน
   ที่ทำการ
แผนงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Anmual Report)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
รายงาน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผล
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   รายงาน
   ข้อมูลถนนในหมู่บ้าน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานกิจการสภา
   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การบริหารเงินงบประมาณ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 27) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 30) 13 ก.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 26) 8 ก.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 37) 9 มิ.ย. 2563
ราคากลางอาหารเสริม (นม) (ดู : 45) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 46) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) (ดู : 52) 16 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 50) 9 เม.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 46) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 49) 6 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 46) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 50) 18 มี.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 53) 11 มี.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 111) 6 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) (ดู : 59) 21 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 57) 6 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 31) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 62) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 62) 11 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 66) 30 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 73) 11 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 72) 10 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 26) 29 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 69) 23 พ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 21) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 72) 11 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 28) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 67) 28 ก.พ. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 33) 3 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 22) 9 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 30) 9 พ.ย. 2561
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 29) 2 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางAsphaltic Concrete สายบ้านจาเราะแป (ดู : 70) 12 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ดู : 135) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ (ดู : 71) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ดู : 71) 9 ม.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 74) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 72) 20 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโพเดียมไม้ ขนาด 80 x 55 x 115 จำนวน 1 ตัว (ดู : 69) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่บรรทุกน้ำ บ - 1639 (ดู : 71) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถขยะเล็ก 80-4866 (ดู : 71) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด (ดู : 68) 13 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมงกุฎและสายสะพาย (ดู : 64) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสำหรับพิธีเปิด และของรางวัลสำหรับการแสดงและกรรมการ (ดู : 72) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดส้วมตลาดธารโต (ดู : 68) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลร่วมสืบสาบประเพณีลอยกระทง (ดู : 68) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโป๊ะ , จัดสถานที่ลอยกระทง , เช่าเต็นท์และตกแต่งเวที (ดู : 69) 1 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าเอ้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว (ดู : 65) 25 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจีบระบายสีขาวและสีดำ (ดู : 72) 25 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ดู : 69) 17 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (ดู : 70) 13 ต.ค. 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 67) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 67) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 67) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเรือพระ (ดู : 63) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำและออกแบบเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช้าพื้นที่เว็บไซต์ (ดู : 71) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 69) 2 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง (ดู : 68) 2 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ประจำปี 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเป๊าะนิ หมู่ที่ 1 (ดู : 69) 27 มี.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ประจำปี 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย TOT หมู่ที่ 1 (ดู : 67) 27 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs