Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A
   Social Network
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   บริการอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Service )
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริต เรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
   เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 25) 11 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ดู : 58) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) (ดู : 55) 7 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ที่๖ ต.ธารโต (ดู : 50) 25 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ดู : 52) 9 มี.ค. 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (ดู : 65) 24 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (ดู : 50) 14 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ดู : 53) 13 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) (ดู : 52) 12 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ดู : 54) 27 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (ดู : 50) 27 ธ.ค. 2564
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 93) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่๔ (ดู : 112) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (ดู : 143) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 164) 19 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) (ดู : 157) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (ดู : 152) 28 ธ.ค. 2563
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 157) 24 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 179) 19 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 166) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายแบมา (ดู : 160) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สาย๑๒ (ดู : 164) 16 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขุดลอกคลองถ้ำปูยุด (ดู : 154) 21 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ (ดู : 129) 14 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 228) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 261) 13 ก.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 219) 8 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ (ดู : 137) 3 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี (ดู : 151) 26 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาร์ม (ดู : 157) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 230) 9 มิ.ย. 2563
ราคากลางอาหารเสริม (นม) (ดู : 248) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) (ดู : 261) 16 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 254) 9 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 272) 6 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 255) 3 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว (ดู : 113) 26 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 248) 18 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกซ้าย (ดู : 122) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) (ดู : 278) 21 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 219) 18 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 286) 11 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 288) 10 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 204) 29 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 261) 23 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 297) 11 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 201) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 256) 28 ก.พ. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 218) 3 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 219) 9 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 231) 9 พ.ย. 2561
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 216) 2 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางAsphaltic Concrete สายบ้านจาเราะแป (ดู : 264) 12 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ดู : 372) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ (ดู : 262) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ดู : 279) 9 ม.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 304) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 278) 20 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโพเดียมไม้ ขนาด 80 x 55 x 115 จำนวน 1 ตัว (ดู : 277) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่บรรทุกน้ำ บ - 1639 (ดู : 317) 16 พ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs