Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างองค์กร
   การเมืองการบริหาร
   ที่ทำการ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ITA
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   ผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 34 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 สิงหาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 บ้านมายอ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs