Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   นโยบายการบริหารงาน
   ที่ทำการ
แผนงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Anmual Report)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
รายงาน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผล
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   รายงาน
   ข้อมูลถนนในหมู่บ้าน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานกิจการสภา
   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การบริหารเงินงบประมาณ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
บริการประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   สายตรางนายก
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกธารโต
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 144 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2557
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติบางลาง เดิมกรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกธารโตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลดหลั่นกันมารวม 9 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 20 เมตร และไหลลดหลั่นต่อเนื่องกันลงมาตามซอกหิน ทุกชั้นมีทางเดินเท้าสามารถเดินชมความงามได้ตลอด บริเวณน้ำตกชั้นที่ 3-5 มีศาลาพักชมความงามของน้ำตกและผืนป่า ชั้นที่ 9 เป็นชั้นสูงสุด สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ระยะทางจากชั้น 1-9 ประมาณ 500 เมตร ผ่านไปตามป่าดงดิบร่มครื้น เหมาะแก่การดูนกซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น นกพญาปากกว้างเล็ก นกบั้งรอกเขียวอกแดง นกกางเขนน้ำหลังแดง นกกินปลีแดง นกโพระดกคางแดง ฯลฯ น้ำตกธารโตอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 1 กิโลเมตร

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลธรโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs