Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   O1. โครงสร้างองค์กร
   O2. ข้อมูลผู้บริหาร
   O3. อำนาจหน้าที่
   O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5. ข้อมูลการติดต่อ
   O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8. Q&A
   O9. Social Network
   O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   O11. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18. E-service
   O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   O.27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
   O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   งานกิจการสภา
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   ควบคุมภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
นายอาริ สาแม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
(086-284-1813)
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทาางการเกษตรอำเภอธารโต (ดู : 340)
ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565  (ดู : 286)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 443)


ประมวลภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมถนนตลาดธารโต 18ก.ย.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันฮารีรายอเดือนฮัจน์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนในตำบล ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ธารโต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านศรีท่าน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านจาเราะแป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านบันนังกระแจะ ม..5 ต.ธารโต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ (การฝึกอบรมการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ
(การฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากไหมพรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ "ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ณ สำนักงาน อบต.ธารโต
และบริเวณพื้นที่ภายในตำบลธารโต ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.ธารโต คัพ ครั้งที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
  หนังสือสั่งการ กรมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือสั่งการ จังหวัดยะลา
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต คลิ๊กที่นี่
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs