Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต ตำบลธารโต จังหวัดยะลา  
หน้าแรก
   O1. โครงสร้างองค์กร
   O2. ข้อมูลผู้บริหาร
   O3. อำนาจหน้าที่
   O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5. ข้อมูลการติดต่อ
   O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8. Q&A
   O9. Social Network
   O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
   O11. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18. E-service
   O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
   O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   O.27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
   O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   งานกิจการสภา
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   รายผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   การจัดวางระบบควบคุมภายใน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บริการประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   สายตรางนายก
   ศูนย์บริการร่วม
   ข่าวรับสมัครงาน / รับโอน(ย้าย)
   งานวัฒนธรรมตำบลธารโต
   ควบคุมภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) (ดู : 103) 20 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) (ดู : 31) 27 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๓๑.๐๐๒ สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ ๒ (ดู : 30) 5 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (ดู : 55) 26 ต.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม Boxculvert ขนาด ๒ ช่อง สายแบโซ๊ะ (ดู : 43) 9 ก.ย. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๗ (ดู : 44) 26 ก.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาด หมู่ที่ ๑ (ดู : 43) 5 พ.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ดู : 92) 11 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ดู : 125) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) (ดู : 118) 7 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ที่๖ ต.ธารโต (ดู : 132) 25 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ดู : 123) 9 มี.ค. 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (ดู : 131) 24 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (ดู : 109) 14 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ดู : 118) 13 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) (ดู : 118) 12 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ดู : 120) 27 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (ดู : 110) 27 ธ.ค. 2564
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (ดู : 163) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่๔ (ดู : 180) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (ดู : 218) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 255) 19 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) (ดู : 226) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (ดู : 224) 28 ธ.ค. 2563
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 232) 24 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 288) 19 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 247) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายแบมา (ดู : 226) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สาย๑๒ (ดู : 239) 16 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขุดลอกคลองถ้ำปูยุด (ดู : 225) 21 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ (ดู : 202) 14 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 294) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 340) 13 ก.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 296) 8 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ (ดู : 214) 3 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี (ดู : 213) 26 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาร์ม (ดู : 224) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 320) 9 มิ.ย. 2563
ราคากลางอาหารเสริม (นม) (ดู : 339) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) (ดู : 334) 16 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 323) 9 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 345) 6 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 322) 3 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว (ดู : 181) 26 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 321) 18 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกซ้าย (ดู : 198) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) (ดู : 351) 21 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 287) 18 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 371) 11 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 362) 10 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 277) 29 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 330) 23 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 378) 11 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 310) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 320) 28 ก.พ. 2562
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 289) 3 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 287) 9 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 343) 9 พ.ย. 2561
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 311) 2 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางAsphaltic Concrete สายบ้านจาเราะแป (ดู : 327) 12 ม.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เลขที่ 4 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
    โทรศัพท์ : 073297117 โทรสาร : 073-297119
E-mail Address : than-to@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.thanto.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs