ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทาางการเกษตรอำเภอธารโต
10 มีนาคม 2566

1402


องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ขอประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้  "ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรอำเภอธารโต"  ตั้งอยู่ เลขที่่ 80  หมู่ที่ 5  ตำบลธารโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  หรือบ้านบันนังกระแจะ เป็นประเภทแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดย นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เป็นผู้ดูแล เปิดให้บริการเยี่ยมชมศึกษาเทคโนโลยีทางการเกษตร และถ่ายทอดความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันและเวลาราชการ