กองคลัง
 • นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวนฤมล วงศ์แดง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวอิชยาพร นวลเจริญ

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวพรลภัส รัตนมณี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางชนกนันท์ ทองอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางธนิดา เซ่งศรีแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางพรพิมล มั่นใจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนิซาบีเร๊าะ สะเตาะ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวต่วนรอฮีม๊ะ นิยามาร์

  คนงานทั่วไป