คณะผู้บริหาร
 • นายอาริ สาแม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

  เบอร์ติดต่อ : 0862841813

 • นายมะกอรี ยามา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

  เบอร์ติดต่อ : 089-9788700

 • นายอภัย ดำจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

  เบอร์ติดต่อ : 093-7795669

 • นายอิสมาแอ เจ๊ะแว

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

  เบอร์ติดต่อ : 088-3871142

 • นายไสว จันทภาโส

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

  เบอร์ติดต่อ : 089-6536849

 • นายไสว จันทภาโส

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

  เบอร์ติดต่อ : 089-6536849