สมาชิกสภา
 • นายมุกตาร์ อาแว

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

 • นายโสภณ แก่นเพ็ชร

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

 • นายอิสมาแอ มะยูแด

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

 • นายมุกตาร์ อาแว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสะแปอิง ยามี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอิสมาแอ มะยูแด

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • นายมะยูโซะ สมาแห

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 • นายโสภณ แก่นเพ็ชร

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสุไลมาน อาลี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • นายอนุชา แก้วสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7