สำนักปลัด
 • นายไสว จันทภาโส

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

 • จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ คนรำ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายมะเซากี มะเด็ง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางกรองกาญจน์ คภะสุวรรณ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางโรฮันนีย์ ยะปา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายพรชัย เจ๊ะเล็ม

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นางสาวปัญจมา ทองดวง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายอนุวัฒน์ อุ่นเรือน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • -ว่าง-

  นิติกรปฏิบัติการ

 • -

  -ว่าง-

 • นางคนณา สุระสาน

  นักการ-ภารโรง

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

 • นายนิพนธ์ พลับแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรพงษ์ เสนานุช

  คนงานทั่วไป

 • นายสมพงศ์ ขวัญซ้าย

  คนงานประจำรถขยะ