กองช่าง
 • นายประเสริฐ พูลศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น

 • ว่าง

  หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบแผนและก่อสร้าง (วิศวกรชำนาญการพิเศษ)

 • นายจิรศักดิ์ ชัยชะนะ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา

 • ว่าง

  สถาปนิก

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานประปา

 • นายมุสตอฟา มะและ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • ว่าง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายเอกชัย คงช่วย

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวอาซูรา ยะปา

  คนงานทั่วไป