ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
12 มีนาคม 2567

355


องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ความสามัคคีปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต